“Verbindingen maken tussen diverse doelgroepen is wat mij beweegt”, vertelt Laury Achten. Dit is één van de dingen waar zij voor staat. Socius is de sociale wooncoöperatie waarbij Laury deze verbindingen dagelijks legt. De diverse woonprojecten die ze coördineert zijn ‘De Saffier’, ‘Tuindorp Oost’ en De Lichtkring en ze is coördinator van U, JIJ & WIJ. In dit portret vertelt Laury over haar ervaringen binnen Socius.

Socius, de sociale wooncoöperatie

Socius is een jongerenhuisvester. De organisatie maakt van leegstaand vastgoed geschikte ruimtes voor met name jongeren om in te wonen. Deze mixt zij met andere doelgroepen, waaronder jonge statushouders en kwetsbare jongeren. Socius is altijd bezig met social impact en is constant bezig met het vermaatschappelijken en socialiseren van huisvesting.

Binnen Socius worden alle bewoners actief betrokken bij de sociaal maatschappelijke impact van de organisatie. Zo zijn de inwoners van woonproject De Saffier betrokken bij het activiteitenprogramma voor de ouderen en jongeren die er wonen. Sterker nog: “Socius zet in op inzet van de bewoners; het succes van het project valt of staat bij hun inzet en betrokkenheid”, aldus Laury.


so/magazineDit portret verscheen eerder in so/magazine, hét online magazine over sociaal ondernemerschap in Nederland. so/magazine wordt uitgegeven door so/creatie. Door gesprekken over het hoe en waarom van het werk van sociaal ondernemers creëren we samen meerwaarde voor deze groeiende beweging.


Complexe veranderingen

De Saffier is een groot wooncomplex waarin jong en oud in hetzelfde pand wonen. Laury is er projectcoördinator. Het is haar taak binnen de Saffier om het beheerteam te coördineren, verbindingen te leggen tussen de doelgroepen en contact te onderhouden met externen. Eerder – met de aanwezigheid van de zorgpartij – woonden de doelgroepen nog naast elkaar, maar inmiddels is er een vleugel voor jongeren en één voor ouderen. Een belangrijk onderdeel van Laury’s werk is het stimuleren van de sociale cohesie en zorgen dat de doelgroepen bij elkaar komen. “De Saffier is een grote uitdaging. Enerzijds hebben wij een bepaalde continuïteit te bewaken voor de oudere bewoners, anderzijds waren er veel veranderingen. En veranderingen zijn complex, vooral voor een oudere doelgroep”.

Bij de verhuizing van de jonge bewoners in de voormalige zorgvleugel komt veel kijken, vertelt Laury. “Voordat Socius De Saffier overnam, was een gedeelte van het complex een verzorgingshuis. Mensen uit de aanleunflat konden eerder dus ook gebruik maken van de service die de zorgpartij bood. Socius heeft getracht een deel van deze service te behouden (zoals bijvoorbeeld de receptie, kapsalon, huisarts, activiteiten zalen en het restaurant). Daarnaast zet Socius in op een proactieve houding van bewoners. “Wij hebben als het ware een faciliterende rol. De bewoners hebben zelf een grote rol en veel ruimte in het succesvol maken van de projecten”.

Laury heeft al veel geleerd van De Saffier. Het zoeken naar nieuwe, constructieve mogelijkheden geeft haar energie. Het doet haar dan ook ontzettend goed om te merken dat bewoners steeds meer voorstellen en steeds meer initiatief nemen nu de verbouwing rond is en de rust enigszins is wedergekeerd. “Continuïteit is hierin erg belangrijk. Deze basis wordt steeds meer gelegd, hier ben ik erg blij mee”.

Laury van Achten geeft een presentatie

Zelfbeheer

De huidige beleidsveranderingen vanuit de overheid zijn merkbaar in alle sectoren, zo ook in de woon- en zorgsector. Zelfbeheer, sociale cohesie en het betrekken en verbinden van doelgroepen zijn belangrijke begrippen die centraal staan. Socius is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden rondom zelfbeheer. Laury vertelt dat er bij Socius meerdere manieren zijn om inspraak van bewoners te stimuleren. Mensen kunnen bijvoorbeeld ideeën en initiatieven ten gehore brengen door een ideeënbus, een bezoek aan de huiskamer van de wijk of via de Stichting Welzijn De Saffier. Daarnaast is het altijd mogelijk om in gesprek te gaan met aanwezige beheerteamleden van Socius. En de organisatie gaat zelf actief langs de deuren om bewoners te laten participeren.

Maar Socius gaat verder dan alleen het bieden van inspraakmogelijkheden. De organisatie streeft naar zoveel mogelijk zelfbeheer met participatie als belangrijke kernwaarde. Het gaat dus niet alleen om meedenken, maar ook om meedóen. Socius is constant op zoek naar jongeren met een actieve houding die zich willen inzetten voor de sociale cohesie binnen het pand en de wijk. Kortom, Socius heeft een faciliterende en coördinerende rol in het geheel. Laury noemt dat het ‘socialiseren van wonen’. “Wij schetsen de kaders om anderen in staat te stellen op een fijne en betrokken manier met elkaar samen te leven”.

Socius

Passie voor samen zijn en samen doen

Het moge duidelijk zijn dat Laury Achten een persoon is met een hart voor mensen. Maar wat beweegt haar? Wat maakt dat ze het doel van Socius zo belangrijk vindt? “Ik heb meerdere triggers die mij bewegen. Ik vind leegstand enorm zonde. Er is al zoveel woningnood dat ik vind dat daar iets aan moet gebeuren”. Ook het mixen van doelgroepen vindt Laury ontzettend belangrijk. Voor kwetsbare doelgroepen heeft ze zich altijd al ingezet. “Het verbinden van doelgroepen verrijkt iedereen!” vertelt Laury enthousiast. “Door van de buren te leren, meer voor elkaar open te staan en door het openbreken van coconnetjes bereik je meer openheid en begrip voor elkaar in de samenleving.”

Deze nieuwe visie op wonen is steeds vaker terug te vinden in de samenleving. Zeker nu er steeds meer een beroep wordt gedaan op participatie van de bevolking. Er komen steeds meer soortgelijke initiatieven van de grond waarbij verbinding tussen diverse doelgroepen centraal staat. Het bewustzijn groeit dat dit misschien wel de toekomst heeft vanwege zowel de praktische als idealistische aspecten.

De Saffier is een succes geworden. Laury geeft aan dat dit de eerste keer was dat ze een zodanig groot project draaide voor een langere periode. “Ik ben blij dat ik met mijn energie en enthousiasme bijdraag aan de Saffier en mijn andere projecten.” Ze Het opbouwen van vertrouwen is erg belangrijk, voor zowel de bewoners als voor de medewerkers. De Saffier wordt momenteel gedragen door het beheerteam zelf. Door middel van facilitatie en het geven van vertrouwen hebben Laury en haar team dit bereikt. Iets om enorm trots op te zijn!